Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

Voor gemeenten is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) van toepassing. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van renterisico’s.

Het beleid voor de financiering is geregeld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017. Het treasurystatuut bevat onder andere de regels waaraan alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's moeten voldoen.

Ontwikkelingen

Intern

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden bepaald wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt.

Het treasurystatuut is ook gericht op het voorkomen van risico’s bij het uitzetten van gelden. Met de invoering van het schatkistbankieren zijn de mogelijkheden tot het uitzetten van gelden verder beperkt.

De verwachting is dat er in 2021 en opvolgende jaren naast kort kasgeld ook nieuwe langlopende leningen afgesloten dienen te worden om de investeringen (oa. KEC) voor de komende jaren te financieren. Deze financieringsruimte is er aangezien er sinds 2010 geen langlopende leningen meer zijn afgesloten en er jaarlijks wel is afgelost.

Extern

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de nieuwe leningen is gerekend met een rentepercentage van 0,5%.

Relatiebeheer & Kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa’s van het klantcontactcentrum.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29