Begroting 2021

Financiële Begroting

Exploitatiebegroting

Baten en lasten programmabegroting

2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.617.827

-22.500

1.595.327

02

Openbare ruimte

3.904.924

-502.000

3.402.924

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.851.741

-1.273.000

578.741

04

Onderwijs en kinderopvang

3.317.839

-152.500

3.165.339

05

Cultuur en sport

2.311.334

-210.925

2.100.409

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

25.360.902

-5.513.197

19.847.705

07

Duurzaamheid

4.234.138

-4.031.770

202.368

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.560.704

-2.509.400

1.051.304

09

Dienstverlening

422.411

-174.530

247.881

10

Bestuur en organisatie

8.386.873

-940.849

7.446.024

Subtotaal programma

54.968.693

-15.330.671

39.638.022

Algemene dekkingsmiddelen

1.033.290

-35.223.058

-34.189.768

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

56.001.983

-50.553.729

5.448.254

02

Mutaties reserves programma

-363.000

-363.000

03

Mutaties reserves programma

-798.133

-798.133

04

Mutaties reserves programma

-1.905.827

-1.905.827

05

Mutaties reserves programma

-111.700

-111.700

06

Mutaties reserves programma

-529.450

-529.450

07

Mutaties reserves programma

-288.080

-288.080

08

Mutaties reserves programma

-343.585

-343.585

09

Mutaties reserves programma

-76.148

-76.148

10

Mutaties reserves programma

1.187.500

-1.630.904

-443.404

11

Mutaties reserves programma

-30.000

-30.000

Subtotaal mutaties reserves

1.187.500

-6.076.827

-4.889.327

Gerealiseerd resultaat

57.189.483

-56.630.556

558.927

Baten en lasten programmabegroting

2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.683.623

-23.100

1.660.523

02

Openbare ruimte

3.606.810

-372.250

3.234.560

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.136.115

-1.868.150

-732.035

04

Onderwijs en kinderopvang

1.411.548

-171.000

1.240.548

05

Cultuur en sport

2.162.399

-188.325

1.974.074

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.355.035

-4.072.773

20.282.262

07

Duurzaamheid

3.988.756

-4.078.985

-90.229

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.674.551

-2.519.500

1.155.051

09

Dienstverlening

395.922

-201.230

194.692

10

Bestuur en organisatie

8.479.578

-852.900

7.626.678

Subtotaal programma

50.894.337

-14.348.213

36.546.124

Algemene dekkingsmiddelen

975.332

-36.323.584

-35.348.252

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

51.869.669

-50.671.797

1.197.872

02

Mutaties reserves programma

-100.000

-100.000

03

Mutaties reserves programma

1.700.000

-1.980.000

-280.000

06

Mutaties reserves programma

-218.500

-218.500

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

2.000.000

-2.400.000

-400.000

10

Mutaties reserves programma

-193.125

-193.125

Subtotaal mutaties reserves

3.700.000

-4.941.625

-1.241.625

Gerealiseerd resultaat

55.569.669

-55.613.422

-43.753

Baten en lasten programmabegroting

2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.692.848

-23.100

1.669.748

02

Openbare ruimte

3.529.249

-372.250

3.156.999

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

839.964

-1.918.150

-1.078.186

04

Onderwijs en kinderopvang

1.621.147

-171.000

1.450.147

05

Cultuur en sport

2.374.178

-178.325

2.195.853

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.411.586

-4.247.773

20.163.813

07

Duurzaamheid

4.040.085

-4.139.061

-98.976

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.816.761

-845.600

971.161

09

Dienstverlening

399.153

-167.730

231.423

10

Bestuur en organisatie

8.586.912

-852.900

7.734.012

Subtotaal programma

49.311.883

-12.915.889

36.395.994

Algemene dekkingsmiddelen

951.785

-36.514.026

-35.562.241

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

50.263.668

-49.429.915

833.753

06

Mutaties reserves programma

-218.500

-218.500

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

-150.000

-150.000

10

Mutaties reserves programma

-245.625

-245.625

Subtotaal mutaties reserves

-664.125

-664.125

Gerealiseerd resultaat

50.263.668

-50.094.040

169.628

Baten en lasten programmabegroting

2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.700.164

-23.100

1.677.064

02

Openbare ruimte

3.685.381

-372.250

3.313.131

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

839.964

-1.918.150

-1.078.186

04

Onderwijs en kinderopvang

1.565.195

-171.000

1.394.195

05

Cultuur en sport

2.382.276

-177.847

2.204.429

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.347.620

-4.397.773

19.949.847

07

Duurzaamheid

4.029.358

-4.186.838

-157.480

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.449.878

-522.100

927.778

09

Dienstverlening

402.067

-161.730

240.337

10

Bestuur en organisatie

8.629.886

-852.900

7.776.986

Subtotaal programma

49.031.789

-12.783.688

36.248.101

Algemene dekkingsmiddelen

876.420

-36.566.879

-35.690.459

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

49.908.209

-49.350.567

557.642

08

Mutaties reserves programma

-100.000

-100.000

10

Mutaties reserves programma

-296.875

-296.875

Subtotaal mutaties reserves

-396.875

-396.875

Gerealiseerd resultaat

49.908.209

-49.747.442

160.767

Baten en lasten programmabegroting

2024

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.700.164

-23.100

1.677.064

02

Openbare ruimte

3.659.893

-399.160

3.260.733

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

839.964

-1.918.150

-1.078.186

04

Onderwijs en kinderopvang

1.557.572

-171.000

1.386.572

05

Cultuur en sport

2.389.374

-177.847

2.211.527

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.363.833

-4.397.773

19.966.060

07

Duurzaamheid

4.051.621

-4.215.287

-163.666

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.352.378

-522.100

830.278

09

Dienstverlening

482.567

-312.730

169.837

10

Bestuur en organisatie

8.592.354

-852.900

7.739.454

Subtotaal programma

48.989.720

-12.990.047

35.999.673

Algemene dekkingsmiddelen

790.944

-36.642.696

-35.851.752

Onvoorziene uitgaven

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

49.780.664

-49.632.743

147.921

10

Mutaties reserves programma

-259.375

-259.375

Subtotaal mutaties reserves

-259.375

-259.375

Gerealiseerd resultaat

49.780.664

-49.892.118

-111.454

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves

TV

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2.1

Verkeersmaatregelen en onderzoeken

€ 75.000

2.2

Aanpassen en uitbreiden gehandicaptenparkeerplaatsen

€ 25.000

3.1

Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie

€ 30.000

3.1

Economisch beleid

€ 10.000

3.4

Werkbudget uitvoering routeboek

€ 250.000

3.4

Toevoeging best. reserve Regio Deal

€ 1.700.00

4.3

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs

€ 40.000

6.7

Salariskosten transformatie sociaal domein

€ 218.500

€ 218.500

7.5

Optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

8.1

Bijdrage projectbureau Lob van Gennep

€ 23.500

€ 23.500

8.1

Toevoeging voorziening De Banen

€ 300.000

€ 300.000

8.2

Toevoeging Algemene Vrije Reserve

€ 2.000.000

8.3

Implementatie Omgevingswet

€ 400.000

€ 150.000

€ 100.000

Totaal incidentele lasten

€ 5.122.000

€ 742.000

€ 100.000

Toelichting incidentele lasten

Verkeersmaatregelen | Voor een onderzoek naar de mogelijkheid de grensovergang Hommersum open te stellen voor autoverkeer is € 25.000 nodig. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar om een mogelijke doorsteek N271-Ringbaan te onderzoeken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen | Voor het aanpassen van 15 parkeerplaatsen voor gehandicapten is eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld.

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie | Het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie is vastgesteld en kan nu uitgewerkt worden naar concrete maatregelen.

Economisch beleid | Voor de kosten van het centrummanagement is in 2021 € 10.000 beschikbaar.

Werkbudget uitvoering routeboek | Voor de promotie van Gennep en bevordering van het toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar gesteld.

Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal | Voor de bijdrage van de gemeente Gennep aan de Regio Deal/Investeringsagenda vormen we een bestemmingsreserve.

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | Door de tijdelijke huisvesting van BS Elckerlyc aan de Stiemensweg hebben we extra kosten voor vervoer van leerlingen naar de sporthal.

Salariskosten transformatie sociaal domein | Voor de transformatie van het sociaal domein is een meerjarig proces ingezet waarvoor in 2021 en 2022 extra personeel nodig is.

Optimaliseren begraafplaats | De verouderde paden en meubilair worden vervangen en het groen gerenoveerd. Dit vanaf 2020 over een periode van drie jaar.

Projectbureau LOB van Gennep | De kosten van het projectbureau Lob van Gennep worden betaald door de betrokken partijen. De bijdrage van Gennep is € 23.500 per jaar voor een periode van vijf jaar.

Toevoeging voorziening De Banen | Tot en met 2022  krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen. De gemeente wendt deze compensatie aan voor investeringen in het projectgebied waarvoor een voorziening is gevormd.

Toevoeging Algemene Vrije Reserve | De algemene reserve Grondexploitaties kan deels vrijvallen ten gunste van de Algemene vrije reserve.

Implementatie Omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2021-2023.

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves

Pr.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2.1

Onttrekking AVR verkeersmaatregelen

€ 75.000

2.2

Onttrekking AVR gehandicaptenparkeerplaatsen

€ 25.000

3.1

Onttrekking AVR uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie

€ 30.000

3.4

Onttrekking AVR werkbudget uitvoering routeboek

€ 250.000

3.4

Onttrekking AVR vorming best. reserve

€ 1.700.000

6.7

Onttrekking reserve sociaal domein salariskosten transformatie sociaal domein

€ 218.500

€ 218.500

7.5

Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats

€ 50.000

€ 50.000

8.1

Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau Lob van Gennep

€ 23.500

€ 23.500

8.1

Bijdrage TZG ontzanding De Banen

€ 300.000

€ 300.000

8.2

Vrijval Algemene reserve grondexploitaties

€ 2.000.000

8.3

Onttrekking AVR kosten implementatie Omgevingswet

€ 400.000

€ 150.000

€ 100.000

Totaal incidentele baten

€ 5.072.000

€ 742.000

€ 100.000

Toelichting incidentele baten

Onttrekkingen Algemene Vrije Reserve (AVR) | Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR waaronder ook de vorming van een bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda.

Onttrekking reserve sociaal domein | Voor tekorten en extra uitgaven op het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt extra personeel ingezet voor de transformatie sociaal domein. Voor deze tijdelijk hogere uitgaven zetten we de bestemmingsreserve in.

Onttrekking voorziening De Banen | De voorziening De Banen is beschikbaar voor investeringen in het projectgebied Koningsven De Diepen. De bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep is hiervan een onderdeel.

Bijdrage TZG ontzanding De Banen | Tot en met 2022  krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen.

Vrijval Algemene reserve grondexploitaties | Uitgaande van de risico's die wij lopen bij de grondexploitaties zit in de Algemene reserve grondexploitaties een vrije ruimte. Deze vrije ruimte laten we vrijvallen ten gunste van  Algemene Vrije Reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29