Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied van de gemeente Gennep is daarbij van essentieel belang. Vanuit het programma Duurzaamheid wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door bij het realiseren van een goede omgevingskwaliteit niet alleen naar de (milieu)effecten voor het nu te kijken, maar ook naar de effecten (voetafdruk) voor de toekomst.

Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken. Dit doen wij door hen zo goed en actueel mogelijk te faciliteren in hun verduurzamingsbehoefte. Dit kan vanuit informatieverstrekking, actieve begeleiding, het bieden van een netwerk of het beschikbaar stellen van een platform. Daarnaast hebben wij als overheid en werkgever ook een voorbeeldfunctie op dit gebied in te vullen. Dit heeft betrekking op onze eigen werkzaamheden, maar ook op onze eigendommen.

De verduurzaming van de samenleving, de energietransitie vanuit het Energieakkoord en de vermindering van broeikasgassen vanuit het nieuwe Klimaatakkoord vormen drie belangrijke kaders voor de verduurzaming in de komende jaren. Lokaal zal Duurzaamheid via de volgende vier thema's verder worden opgepakt:

 1. Energie besparen en duurzaam opwekken;
 2. Afval verminderen en recyclen;
 3. Duurzaam vervoer stimuleren;
 4. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving (groen, water, lucht).

De route naar een Duurzaam Gennep voor onszelf, maar ook voor onze inwoners en bedrijven bestaat daarbij uit de volgende drie sporen:

 1. Het bevorderen van bewustwording en het uitnodigen van bewoners om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid.
 2. Het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.
 3. Het oppakken van de voorbeeldfunctie als gemeente.

Alles met als doel het minimaliseren van de Gennepse voetafdruk.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is naast een zelfstandig (milieu)thema ook binnen elk programma van deze begroting een aandachtspunt.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

 • Duurzaam Gennep | we willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
 • Duurzaamheidsbesef | we zorgen er voor dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken en werken wordt. Daarnaast gaan wij ons eigen vastgoed en andere gemeentelijke eigendommen (pompen, gemalen e.d.) verduurzamen.
 • Afvalstroom | door de focus te leggen op het voorkómen van afval en zwerfafval, is inzamelen en/of opruimen minder nodig. Op deze manier wordt de beste bijdrage geleverd aan verduurzaming en handelen vanuit het cradle-to-cradle principe.
 • Klimaatadaptatie | we vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.
Lasten € 3.988.756
Baten € -4.128.985
Saldo € -140.229
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29