Begroting 2021

Programma's

Openbare ruimte

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Dat betekent dat de gemeente fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en hoogwaterveilig is. Een kwalitatief goede leefomgeving is hierbij van essentieel belang. Vanuit het programma Openbare ruimte wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door de volgende randvoorwaarden te stellen: een prettig openbaar gebied, goede verkeersveiligheid en een goede omgevingskwaliteit. Voor dit laatste zijn groen, natuur en landschap van cruciale betekenis, als ook de benutting van cultuurhistorische eigenheid.
Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

We gaan voor (verdere) verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met name ook buiten de bebouwde kom. Dit vertaalt zich onder andere in duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalgebruik. Belangrijk daarbij is de bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap met speerpunten als vergroting van de soortenrijkdom, landschappelijke inpassing en initiatieven voor besteding van de gelden uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

De doelstellingen uit het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie vinden ook in dit programma hun weerslag. Vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte immers van groot belang. In de in 2019 vastgestelde omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' is hier ruimschoots aandacht voor.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld: duurzaamheidsbesef moet een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken zijn. Binnen dit programma kan gedacht worden aan de volgende thema’s:

  • Schone en stille mobiliteit is de toekomst. Als gemeente gaan we aantoonbaar bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en auto’s. Zo werken we verder aan verbetering van de laadsystemen voor elektrische voertuigen en fietsen in de openbare ruimte en bij ondernemers. We verbeteren het fietsnetwerk zodat de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt.
  • Een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Denk hierbij aan het opnieuw inrichten van straten en pleinen waar veel aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Zo is het thema klimaatadaptatie structureel onderdeel van onze eigen ruimtelijke plannen en projecten.
  • In het Klimaatakkoord en het openbare verlichtingsplan zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De openbare verlichtingsmasten worden daarom voorzien van nieuwe armaturen met LED-techniek. Deze LED-techniek heeft een aantal voordelen: minder onderhoud, een betere kleurherkenning, minder energieverbruik en een langere levensduur.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
  • Aanpak problematische verkeersknelpunten | we willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.
  • Duurzaam toerisme | vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme willen we onder andere voor fietsers en wandelaars interessant zijn.
  • Verbetering parkeermogelijkheden in de kern | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.  Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan onderdeel uit.
Lasten € 3.606.810
Baten € -472.250
Saldo € 3.134.560
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29