Begroting 2021

Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende recreatieve mogelijkheden zijn en dat de gemeente op economisch gebied bruist.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen dit aandachtsgebied varieert. In toenemende mate stimuleren en faciliteren we inzet en eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Dit zien we onder andere terug in de uitvoering van de Centrumvisie waarbij ondernemers en vastgoedeigenaren in projectgroepen concreet aan de slag gaan met de actielijnen zoals opgenomen in de Centrumvisie 2019 - 2023.

Onze bedrijventerreinen moeten een hoogwaardige uitstraling hebben, duurzaam en veilig zijn. Vanuit de Arbeidsmarktvisie willen we het netwerkverband van de Triple Helix (ondernemer, onderwijs en overheid) verder versterken. De lokale (en regionale) vrijetijdseconomie floreert doordat we samen met inwoners en ondernemers - onze ambassadeurs - optimaal gebruik maken van onze onderscheidende kwaliteiten: natuur, cultuur en ambacht. We zetten vol in op het beleefbaar maken van het Genneperhuis. Alle kernen dragen bij aan het toeristisch-recreatieve product gemeente Gennep. Het historische stadshart van Gennep klopt bovendien als nooit tevoren, doordat we beschikken over actieve, samenwerkende ondernemers en een compact aantrekkelijk winkelgebied waar het aangenaam toeven is. Voor een brede keuze aan horecagelegenheden en leuke kleine winkeltjes moet je in Gennep zijn.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Maar we kunnen de doelen, zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van de ‘Gennepse voetafdruk’, niet alleen behalen. Daarom gaan we de dialoog aan met ondernemers en stimuleren/prikkelen ze tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

De Regionale Energiestrategie (RES) is de regionale vertaling van het Klimaatakkoord voor de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en vormt een uitwerking van de elektriciteits-, warmte- en energiebesparingsopgave van de regio Noord-Limburg. Bij het in 2020 geopende gemeentelijk energieloket Gennep in het klantcontactcentrum kunnen inwoners en ondernemers terecht voor vragen over energie en energiebesparingsmaatregelen.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
  • Ondernemersklimaat | we willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
  • Bruisend winkelhart | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
  • Marketing en promotie | we zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
  • Onderscheidend karakter | we willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
  • Ambassadeurs | we willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
  • Duurzaam toerisme | we willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.
  • Samenwerking | we werken samen met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord-Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen.
Lasten € 2.836.115
Baten € -3.848.150
Saldo € -1.012.035
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29