Begroting 2021

Programma's

Veiligheid

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Daarvoor is het nodig dat het in de gemeente veilig is: fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en hoogwaterveilig. Om de veiligheid voor onze inwoners te bevorderen willen we hier samen met andere ketenpartners stevig op inzetten en extra op investeren. We zetten alle middelen die we kunnen benutten in om op te treden tegen misstanden en overtredingen van wet- en regelgeving. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

In een gemeente als de onze moet sociale samenhang vanzelfsprekend zijn. Onze inwoners, bedrijven en organisaties zijn zeer actief in de gemeente Gennep, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar en we werken samen in het creëren van een veilige, leefbare en gezonde woon- en leefomgeving. Zij hebben vertrouwen in de lokale overheid en wij staan dicht bij onze inwoners en ondernemers. We benutten ons netwerk dan ook optimaal en tonen ons als een solidaire en betrouwbare partner die op het vlak van openbare orde en veiligheid stevig regie voert op de aanpak van overlast en onveiligheid. Onze rol kan variëren van het faciliteren, initiëren en stimuleren van initiatieven, waarbij we verbindend optreden en veiligheid als onderwerp verankeren in de reguliere netwerken en bestaande structuren binnen de gemeente.

Veiligheid en andere programma’s
Veiligheid laat zich niet beperken tot één programma. Ook vanuit andere programma’s doen zich
ontwikkelingen voor die raken aan de belangen van openbare orde en veiligheid. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de aanpak rondom mensen met verward gedrag, verkeersveiligheid en hoogwaterveiligheid. Dergelijke programma overstijgende onderwerpen zijn in het programma geplaatst waar het primaat ligt, maar zullen zeker ook in samenhang met de belangen vanuit dit programma opgepakt worden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit programma.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is er voor gekozen om het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, Waak voor inbraak, uitvoeren van het Damoclesbeleid, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen zal er jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande speerpunten, uitvoering worden gegeven. Hierbij zal de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal staan, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

  • Hulpdiensten in de buurt | we willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
  • Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact | we verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
  • Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit | we brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
  • Geen coffeeshops e.d. in Gennep | we blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We gaan voor de-normalisatie van drugsgebruik en willen daarmee het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet en integrale aanpak op onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
  • Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence | we willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
  • Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten | we versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.
Lasten € 1.683.623
Baten € -23.100
Saldo € 1.660.523
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29