Begroting 2021

Bijlagen

Subsidies

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

01 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

612000 - Integrale veiligheid

13.930

14.300

14.300

14.300

14.300

02 - Openbare ruimte

2.1 - Verkeer en vervoer

621500 - Verkeersmaatregelen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

621510 - Verkeersveiligheid

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

621520 - Verkeers-en vervoersplannen

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 - Economische promotie

634000 - Evenementen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

634010 - Kermissen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

634020 - Toeristische promotie

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

04 - Onderwijs en kinderopvang

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

643000 - Onderwijsbegeleiding

20.210

20.210

20.210

20.210

20.210

643040 - Lokaal onderwijsbeleid

151.500

170.000

170.000

170.000

170.000

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

643100 - Peuterspeelzalen

75.000

90.000

90.000

90.000

90.000

661000 - Kinderopvang

30.000

38.000

38.000

38.000

38.000

05 - Cultuur en sport

5.1 - Sportbeleid en activering

651000 - Stimulering sportbeoefening

113.304

105.000

105.000

105.000

105.000

5.2 - Sportaccommodaties

652020 - Buitensportaccommodaties

97.150

98.150

98.150

98.150

98.150

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000 - Amateuristische cultuur beoefening

71.000

72.000

73.000

74.000

74.000

653010 - Internationale samenwerking

18.204

18.477

18.754

18.754

18.754

653020 - Kunst

25.000

25.462

25.526

25.591

25.657

653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)

77.000

78.500

79.250

80.000

80.750

5.4 - Musea

654000 - Musea

25.219

25.398

25.580

25.580

25.580

5.5 - Cultureel erfgoed

655100 - Rijksmonumenten

12.000

17.000

17.000

17.000

17.000

655300 - Particuliere monumenten

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.6 - Media

656000 - Openbare bibliotheek

356.576

363.500

371.000

378.500

386.000

656010 - Lokale Omroep

9.107

9.244

9.382

9.382

9.382

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

103.438

104.206

104.986

104.986

104.986

661030 - WMO Zorg en ondersteuning

28.692

28.777

28.864

28.864

28.864

661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk

25.000

25.500

26.000

26.500

26.500

661070 - WMO Kernen en wijken

162.872

181.384

181.904

159.904

159.904

661090 - WMO Mantelzorg

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

661500 - Gemeenschapsaccommodaties

61.343

61.343

61.343

61.343

61.343

6.2 - Wijkteams

662000 - WMO Dienstverlening en communicatie

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.1 - Volksgezondheid

671010 - Rode Kruis

3.500

4.044

4.105

4.105

4.105

07 - Duurzaamheid

7.2 - Riolering

672000 - Riolering algemeen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

TOTAAL

1.685.765

1.756.216

1.768.076

1.755.892

1.764.209

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29