Begroting 2021

Algemeen

Van voorjaarsnota naar begroting

In de vergadering van 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2020 aan de orde geweest. De 1e trimesterrapportage 2020 leidde tot een negatieve bijstelling van de begroting. Dit komt met name door de stijging van de kosten van de veiligheidsregio, openbaar groen en WMO. Deze negatieve bijstelling is verwerkt in het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota. De stand van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020 was, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, structureel negatief.

In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de voorjaarsnota 2020. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid Voorjaarsnota 2020

2021

2022

2023

2024

Saldo meerjarenbegroting 2020-2023

-66.500

34.000

234.000

323.800

Bijstelling 2 e trimesterrapportage 2019

198.000

62.000

62.000

62.000

Verbouw gemeentekantoor aanv. kred.
besluit raad 27 januari 2020

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Bijstelling 1 e trimesterrapportage 2020

-418.500

-384.000

-350.000

-350.000

Stand na 1 e trimesterrapportage 2020

-299.000

-300.000

-66.000

23.800

Nieuw beleid Voorjaarsnota

Verharden onverharde fietspaden

-21.600

-21.240

-20.880

Verbindingsweg N271-Ringbaan aanleg

-180.000

-178.000

Trendsportal

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Maatregelen biodiversiteit

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Aanplant bomen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Toeristenbelasting

200.000

200.000

200.000

200.000

Monitoring VVE

-10.000

-8.000

-8.000

-8.000

Monitoring VVE rijksbijdrage

10.000

8.000

8.000

8.000

Nieuwe sporthal

-250.000

-250.000

-250.000

Ideeënhuis Gennep Zuid

-22.000

-22.000

Wijkleerbedrijf

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Bespaarde uitkeringen

60.000

60.000

60.000

60.000

Inburgering

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

Decentralisatie uitkering

25.000

50.000

50.000

50.000

Cofinanciering positieve participatie

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

Bijdrage Veiligheidsregio

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

Budget positieve gezondheid

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Gezond in de stad programma

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

Data analist/ontw. informatievoorziening

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Verhoging OZB inflatie

80.000

160.000

240.000

320.000

Inzet algemene vrije reserve

Gehandicaptenparkeerplaatsen aanpassen en aanleg nieuwe

-25.000

Uitwerken beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie

-30.000

Implementatie Omgevingswet

-150.000

-100.000

-100.000

Aanwending algemene vrije reserve

205.000

100.000

100.000

Inzet reserve sociaal domein

Formatie transformatie sociaal domein

-94.500

-94.500

Formatie begeleiding naar werk/inkomensondersteuning

-74.500

-74.500

Formatie beleidsmedewerker

-49.500

-49.500

Rijksbijdrage/aanwending reserve sociaal domein

218.500

218.500

Stand na Voorjaarsnota 2020

-348.500

-540.600

-374.240

-192.080

In de voorjaarsnota stond als beginstand saldo 2024 € 234.000. Dit was het doortrekken van het saldo 2023. Het saldo is aangepast na doorrekening van de actuele kapitaallasten in 2024.

Regio Deal en Investeringsagenda
De raden in de Regio Noord Limburg hebben de strategische regiovisie vastgesteld en besloten mee te werken aan de Regio Deal en Investeringsagenda. Het gaat hierbij respectievelijk om een overeenkomst met rijk en provincie en een overeenkomst met de provincie alleen. Op basis van de Regio Deal stelt het rijk € 17,5 miljoen voor de Regio Noord Limburg beschikbaar op voorwaarde dat provincie en regiogemeenten eenzelfde bedrag fourneren. Op basis van de Investeringsagenda stelt de provincie nog eens € 20 miljoen beschikbaar op voorwaarde dat de regiogemeenten ook met € 20 miljoen over de brug komen. Gerekend naar het aantal inwoners gaat het hierbij voor onze gemeente om een bedrag van globaal € 1,7 miljoen.
Door effectuering van beide overeenkomsten wordt er de komende jaren grootschalig geïnvesteerd in de regio (niet alleen door overheden, maar ook door marktpartijen). De Regiodeal en de Investeringsagenda zullen een extra impuls geven aan de realisatie van onze gemeentelijke ambities op fysiek en sociaal vlak. Voor raad en college is het van groot belang dat voor ons belangrijke projecten ook daadwerkelijk in de agenda worden opgenomen en er vanuit de gezamenlijke regionale middelen ook in de gemeente Gennep wordt geïnvesteerd.
Vanwege de grote kansen die volledige participatie in het regioprogramma biedt en de meeste kans te maken op cofinanciering van voor ons belangrijke projecten willen we voor de Genneps bijdrage aan het ‘regiofonds’ een bestemmingsreserve Regio Deal en Investeringsagenda vormen van € 1,7 miljoen; dit vanuit de Algemene Vrije Reserve. Het inzetten van de reserve is voorbehouden aan de raad, waarmee voor het daadwerkelijk inzetten van middelen in de regio uw goedkeuring (steeds) nodig is. Voor diverse projecten, die wij in het regionale uitvoeringsprogramma in willen brengen, zijn al middelen in de begroting opgenomen. Deze middelen worden eerst ingezet, waardoor we verwachten uiteindelijk slechts een (beperkt) deel van de reserve in te hoeven zetten. De financiële verwerking van vorming van deze bestemmingsreserve is opgenomen in het programma Economische structuur, toerisme en recreatie.

Subsidie dorpshart Ven-Zelderheide
We hebben intensief overleg gehad met de provincie Limburg over subsidiemogelijkheden voor de diverse plannen die wij in ontwikkeling hebben. Op basis van dit overleg verwachten wij voor het plan dorpshart Ven-Zelderheide een substantiële subsidie te ontvangen van de provincie.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29