Begroting 2021

Bijlagen

Afkortingenlijst

Afkorting

Omschrijving

APPA

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basis Administratie Gebouwen

BOA

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BCF

BTW Compensatie Fonds

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRP

Basis Registratie Personen

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DOP

Dorps Omgevings Plan

DSP

Documentair Structuur Plan

DURP

Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen

ESF

Europees Sociaal Fonds

GAC

Gemeentelijk Archief Centrum

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

GGZ

Geestelijke Gezondheids Zorg

GIDS

Gezond in de stad

GIV

Geografische Informatie Voorziening

GOA

Gemeentelijke Onderwijs Achterstand

GRP

Gemeentelijke Riolerings Plan

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IKC

Integraal Kind Centrum

OMO

Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IVVP

Integraal Verkeers- en Vervoersplan

KCC

Klant Contact Centrum

KEC

Kind Expertise Centrum

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PGB

Persoons Gebonden Budget

POK

Proces Ontwikkeling Kern

POL

Provinciaal Omgevinsplan Limburg

PPS

Publiek Private Samenwerking

RMB

Regionaal Milieu Bedrijf

ROC

Regionaal Overslag Centrum

RVP

Regionaal Volkshuisvestings Plan

SOK

SamenwerkingsOvereenKomst

SVB

Sociale Verzekerings Bank

VEBO

Verkeers Educatie Basis Onderwijs

VRLN

Veiligheids Regio Limburg Noord

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

WI

Wet Inburgering

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WML

Waterleiding Maatschappij Limburg

WRO

Wet op Ruimtelijke Ontwikkeling

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen Welzijn Zorg

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29