Begroting 2021

Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van een goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende (school)voorzieningen zijn.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen dit aandachtsgebied kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Samen met onze opvangpartners zorgen wij voor een goede basis voor onze jonge inwoners.
Kwalitatief goede kinderopvang is belangrijk voor de gemeente Gennep. Het zorgt ervoor dat ouders/verzorgers beter arbeid en zorg kunnen combineren. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past en zo mee te doen aan de maatschappij. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor passend onderwijs en een belangrijke partner binnen het sociaal domein. Wij willen de scholen zoveel mogelijk ondersteunen bij hun streven om goed onderwijs te verzorgen en hun leerlingen te voorzien van passend onderwijs, onder meer door het realiseren en consolideren van goede onderwijshuisvesting. We werken hierbij samen met het lokale onderwijs.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van de gebouwen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen | we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Kind Expertise Centrum | integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
  • Laaggeletterdheid | we willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.
Lasten € 1.411.548
Baten € -171.000
Saldo € 1.240.548
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29