Begroting 2021

Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum: 22 september 2020
Zaaknummer: 398438

Onderwerp: Begroting 2021

Geachte leden van de raad,

De in het coalitieakkoord opgenomen doelstelling is te komen tot een meer leefbare, sociale, veilige, bruisende, duurzame en klantgerichte gemeente. Met trots stellen we vast dat de afgelopen jaren al veel bereikt is of in gang gezet.

De financiën van gemeenten staat al enkele jaren onder grote druk met name door de oplopende kosten van de jeugdzorg en WMO. COVID-19 heeft grote impact op het kalenderjaar 2020 en zal op verschillende manieren doorwerken naar de toekomst. De gevolgen voor de economie en de inspanningen van het rijk gaan doorwerken in hogere toekomstige uitgaven en een lagere algemene uitkering (door het trap op, trap af mechanisme).

De komende jaren kennen daarmee ook voor onze gemeente grote onzekerheden. Met de nu voorliggende begroting gaan we de tweede helft van deze coalitie periode in. Ook nu zijn we er in geslaagd onze ambities uit het coalitieakkoord binnen de financiële kaders vorm te geven. Onze ambities krijgen onder meer invulling met de bouw van een nieuwe sporthal en verbindingsweg Ringbaan-N271.

In dit kader moet ook de regiodeal worden genoemd. Rijk en provincie hebben vele miljoenen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Regio Noord Limburg. Wij zien grote mogelijkheden voor de gemeente Gennep om direct en indirect mee te profiteren van deze externe financiële injecties en ze te gebruiken voor de realisering van de ambities van raad en college. Daarbij gaat het om belangrijke projecten in de sfeer van het fysieke domein en in de sfeer van het sociale domein.  Om van de subsidies gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk ook zelf de nodige middelen in te leggen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1,7 miljoen dat we als gemeente Gennep ‘moeten’ inbrengen om de maximale subsidie van rijk en provincie binnen te halen. We vormen voor de Gennepse bijdrage een bestemmingsreserve.  U beslist over het inzetten van een bestemmingsreserve op basis van concrete projectvoorstellen of projectenveloppe. Voor diverse projecten zijn ook middelen in de begroting opgenomen. Deze middelen worden eerst ingezet zodat we uiteindelijk niet de volledige reserve hoeven in te zetten.

In de Voorjaarsnota 2020 was ons perspectief voor de meerjarenbegroting een structureel tekort.
De financiële vertaling van het nieuwe beleid in de Voorjaarsnota is nog eens kritisch beoordeeld. Daarnaast zijn de bestaande budgetten en de inzet van al beschikbaar gestelde kredieten doorgelicht. De financiële effecten van de autonome ontwikkelingen zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren bijzonder laag. Het resultaat is een meerjarig sluitende begroting zonder de noodzaak tot bezuinigingen op voorzieningen voor onze inwoners en waarin weer grote investeringen uit het coalitieprogramma zijn opgenomen.

De toekomstige financiële ontwikkelingen maken dat we niet op onze lauweren kunnen rusten ondanks een sluitende begroting en het realiseren van onze ambities. Misschien juist niet. Als gemeente staan we midden in de samenleving. We voelen de urgentie om in de aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 na te denken over de rol van onze gemeente, de (talrijke) ambities die we als gemeenschap en gemeente willen realiseren en de financiële beperkingen die in het verschiet liggen.

Financiële situatie

Het saldo van de  meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

€ 44

-€ 170

-€ 161

€ 111

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-€ 1.048

-€ 418

-€ 100

Begrotingssaldo na bestemming

€ 1.004

-€ 588

-€ 261

€ 111

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

€ 1.098

€ 418

€ 100

Structureel begrotingssaldo

€ 94

-€ 170

-€ 161

€ 111

De begroting heeft vier hoofdbestanddelen: een overzicht van bijstellingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de voorjaarsnota 2020 in combinatie met een dekkingsplan, het programmaplan, de verplichte paragrafen en de bijlagen.

Wij zien uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

Burgemeester            Gemeentesecretaris
Hans Teunissen            Jacqueline Nijland

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T (0485) 49 41 41 E gemeente@gennep.nl www.gennep.nl

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29