Begroting 2021

Programma's

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en we willen dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Ook sociaal veilig. En in een gemeente als de onze - met een sociale demografie met kwetsbare inwoners - moet sociale samenhang dan vanzelfsprekend zijn. Dat is breder dan alleen het sociaal domein want ook een bloeiend verenigingsleven bevordert de sociale samenhang. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Zo vormen we een vitale gemeenschap. Als gemeente hebben we een stimulerende en ondersteunende rol. Wij scheppen voorwaarden zodat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het in de gemeente goed toeven zijn. Iedereen krijgt de hulp die nodig is. Onze dienstverlening is klantgericht en ruimhartig maar niet vrijgevig.

Het Sociaal Domein ondergaat een transformatie naar inwoners die meer zelf aan zet zijn. Ook naar een meer passende en samenhangende zorg. Een beweging die al is ingezet en die meerdere jaren in beslag neemt. In Gennep leggen we die transformatie neer in het sociaal beleid Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen (OMO). Gennep heeft een sterke lokale samenleving. Samen met die samenleving versterken we de kracht van inwoners en van de gemeenschap. We stimuleren zelfregie. Samen hebben we meer aandacht voor preventie en positieve gezondheid. Voorkomen is immers beter dan genezen en zo willen we zorgvragen deels ook voorkomen. In het belang van en met het oog op het welzijn van onze inwoners willen we met inzet van de samenleving en algemene en collectieve voorzieningen het gebruik van maatwerkvoorzieningen verminderen. Samen met werkgevers en onderwijs vergroten we werkkansen voor onze inwoners en de kansen voor werkgevers om personeel  blijvend te boeien en te binden.

In 2020 zijn stappen gezet om het OMO-beleid te actualiseren. Ook is een nieuwe Arbeidsmarktvisie ontwikkeld en is de nieuwe visie op dienstverlening opgesteld. Zij vormen de komende jaren de basis voor de transformatie. Zo is het voor iedereen goed toeven in de gemeente Gennep.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We hebben er ook aandacht voor dat kwetsbare inwoners aanhaken bij de energietransitie.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Voldoende voorzieningen voor iedereen | we willen dat in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Preventieve aanpak | we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
  • Succesvolle transformatie Sociaal Domein | we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van preventie en samenredzaamheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
  • Aandacht voor elkaar | we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij blijven oog houden voor onze kwetsbare inwoners en garanderen de zorg voor hen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
  • Sociale participatie | we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en daaruit voortvloeiend het gebruik van uitkeringen te beperken.
  • Integratie van migranten | we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.
Lasten € 24.355.035
Baten € -4.291.273
Saldo € 20.063.762
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29