Begroting 2021

Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognosticeerde balans voor de
jaren 2021-2024.

Geprognosticeerde balans (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Materiële vaste activa

48.563

46.397

57.145

55.362

54.021

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Leningen aan deelnemingen

450

450

450

450

450

Uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

132

132

132

132

132

Voorraden

2.115

905

964

934

902

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Liquide middelen

250

250

250

250

250

Overlopende activa

5.000

4.000

3.000

3.000

3.000

Totaal activa

56.510

52.134

61.941

60.128

58.755

Eigen vermogen

15.116

13.964

12.800

11.903

11.143

Voorzieningen

8.283

8.110

8.337

8.509

8.039

Vaste schulden

14.056

22.121

29.686

26.751

23.816

Kasgeld leningen

12.055

939

6.118

7.965

10.757

Netto vlottende schulden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende passiva

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

Totaal passiva

56.510

52.134

61.941

60.128

58.755

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29