Begroting 2021

Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en reserves en voorzieningen is in 2020 gelijk aan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, onze liquide middelen zijn medio 2020 nihil. Voor de financiering van de investeringen maken we gebruik van kasgeldleningen waarvan de rente negatief is. Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. Het omzetten van deze leningen naar leningen met een lagere rente is daarmee niet mogelijk. Door het hoge investeringsvolume in de jaren 2020-2024 moeten we in 2021 en 2022 weer geld lenen. Rekening is gehouden met vaste geldleningen van in totaliteit € 20 miljoen. Voor kortlopende financieringen is geen rentelast opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29