Begroting 2021

Taakvelden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder:          R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:         III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

  • Alle kinderen in de gemeente Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Leerlingen kunnen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk ontplooien.
  • Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.
  • Door effectieve vroegsignalering voorkomen we zorgvragen.

Wat gaan we er voor doen?

  • Gezamenlijk met de basisscholen blijven wij vakleerkrachten Bewegingsonderwijs aanbieden.  
  • We handelen preventief om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Als het nodig is handhaven we op het nakomen van de Leerplichtwet, volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
  • We zetten het casusoverleg voort waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
  • We geven uitvoering aan het nieuwe VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waarmee alle peuters gebruik kunnen maken van extra uren peuteropvang (maximaal 16 uur). Zo verwachten we de startpositie op het basisonderwijs van achterstandsleerlingen te verbeteren. Met behulp van een nieuw monitoringinstrument meten we het effect van deze extra inzet.
  • We ondersteunen het Taalhuis bij de aanpak van laaggeletterdheid.
  • We organiseren het leerlingenvervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar het (reguliere) onderwijs kunnen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2017

2018

2019

Absoluut verzuim

0

0

2

Relatief verzuim

43

29

25

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

17

25

14

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO. Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray. Relatief verzuim: Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd. Absoluut verzuim: Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.
*In 2017 zijn ook de preventieve acties meegenomen in het verzuim. Voor 2018 is puur gekeken naar het wettelijke verzuim. Het aantal preventieve acties in 2018 was 11.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29