Begroting 2021

Taakvelden

4.2 Onderwijshuisvesting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:          R. Janssen
Beïnvloedbaarheid:           III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

  • Realisatie van een Kind Expertise Centrum.
  • Onderwijshuisvesting die bijdraagt aan optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat gaan we er voor doen?

  • De planning van de aannemer is erop gericht om in de zomer van 2021 het gebouw op te leveren, zodat het met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen kan worden. De ingebruikgevingsovereenkomst tussen de gemeente en schoolbesturen, de huurovereenkomst met Spring Kinderopvang en de beheerovereenkomst tussen Gemeente en hoofdgebruikers worden voor de ingebruikname ondertekend.
  • Als bouwheer voor de realisatie van het KEC verzorgen we de bouwbegeleiding.
  • We geven uitvoering aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
  • Op basis van het Huisvestingsrapport Onderwijs werken we aan een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs (Invitare)
De centrumgemeente Cuijk  coördineert en oefent de bevoegdheden uit, zoals bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van Stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen op voorspraak van de portefeuillehouder onderwijs.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29