Begroting 2021

Taakvelden

0.4 Overhead

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder:         H. Teunissen organisatie en J. van Hulsteijn ICT
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat willen we bereiken?

 • De gemeente wordt ervaren als een open en toegankelijke organisatie, communiceert in begrijpelijke taal en organiseert betrokkenheid door goede informatieverstrekking over plannen en uitvoering van beleid.
 • Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze (financiële) middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.
 • Informatievoorziening en ICT zijn belangrijke middelen om onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau te houden.
 • Dienstverlening die voldoet aan de eisen van de burger en de omgeving, maar ook aan de eisen van het recht.  
 • Verbindende en verantwoordelijke medewerkers die zich duurzaam kunnen ontplooien en waarbij hun talenten nog beter worden ingezet zodat zij optimaal gericht zijn op de verbinding met inwoners en met elkaar.

Wat gaan we er voor doen?

 • Op het vlak van communicatie zetten we middelen in die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en medewerkers. Daarnaast zijn we alert op mogelijkheden om in gesprek te komen met inwoners.
 • We bevorderen efficiënte inzet van middelen door:
  • verantwoording van de realisatie van doelen en activiteiten;
  • onderzoek van doelmatigheid en doeltreffendheid vast onderdeel te maken van de herijking van beleid;
  • de inzet van instrumenten als interne controle.
 • We zetten datagedreven werken in als strategisch middel om uitdagingen in samenhang op te pakken, we faciliteren vanuit ICT het activiteit gerelateerd en plaats onafhankelijk werken en stellen een erfgoedportaal (website) beschikbaar waarin gedigitaliseerde collecties zijn opgenomen.
 • We dragen zorg voor informatiebeveiliging door uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de audits van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). We maken gebruik van de programma’s van VNG-Realisatie om de informatiebeveiligingseisen van het IT netwerk te realiseren.
 • We geven uitvoering aan het vastgestelde informatiebeleid. We voeren stapsgewijs en gecontroleerd Microsoft 365 in aan de hand van een visie op het gestructureerd opslaan van digitale informatie. En we voeren risico-analyses uit  op de contracten met onze grootste ICT leveranciers.
 • We zetten een systeem van juridische kwaliteitszorg op dat instrumenten biedt die bijdragen aan het bewustzijn van onze medewerkers op rechtmatig handelen en besluiten, en het herkennen en beheersen van juridische risico's.
 • In de basis voldoet de organisatie aan de eisen op het gebied van Privacywetgeving. Het is van belang dat we doorgaan met  het borgen van - en bewust en veilig omgaan met persoonsgegevens.
 • De gesprekscyclus en de middelen voor opleiding worden ingezet voor voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast kijken we waar zich kansen voordoen om door samenwerking bij te dragen aan de realisering van onze ambities door gezamenlijke uitvoeren van taken, organiseren van opleidingen en trainingen of inzetten van instrumenten als traineeships.
 • Vanuit strategische personeelsplanning herijken we ons HRM-beleid om als werkgever medewerkers aan te trekken, maar ook aan ons te binden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2017

2018

2019

Formatie in Fte per 1.000 inwoners

6,42

6,42

7,39

Bezetting in Fte per 1.000 inwoners

6,13

6,19

7,04

Apparaatskosten per inwoner

€ 549

€ 666

€ 702

Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)

8,91 %

11,79 %

10,71%

Overhead in % van totale lasten

11,35 %

13,97%

14,20%

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29