Begroting 2021

Taakvelden

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat willen we bereiken?

  • Structurele inkomsten genereren door gemeentelijke gronden in gebruik te geven en te verhuren aan exploitanten van zendmasten en te verpachten.

Wat gaan we er voor doen?

  • We voeren de reguliere taken uit door:
    • de pachtcontracten te actualiseren en de pachtvergoedingen af te stemmen op het pachtprijzenbesluit,
    • de prijzen voor ingebruikgeving en verhuur periodiek te herzien.
  • Over 2020 hebben we de pachtprijzen op het maximum tarief voor onze regio gesteld, zoals jaarlijks door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt bepaald. Jaarlijks stelt LNV een maximum per 1 juli vast. Indien nodig zullen wij onze pachtprijzen hierop aanpassen.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29