Begroting 2021

Taakvelden

8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

Wat willen we bereiken?

 • Een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten.
 • Intensieve samenwerking op het gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein.
 • Verbetering van de communicatie en informatievoorziening rondom duurzame ontwikkelingen en (bouw)oplossingen.
 • Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente door de ontwikkeling van inbreidingslocaties mogelijk te maken.
 • Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat gaan we er voor doen?

 • We geven uitvoering aan de regionale woonvisie 2020 - 2024.
 • We geven uitvoering aan de geactualiseerde lokale woonvisie, die begin 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De nadruk ligt naast het sturen op kwaliteit ook op sociale- en leefbaarheidsvraagstukken.
 • We stellen gezamenlijke prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion op. De daaruit voortkomende acties voeren we uit.
 • We verlenen medewerking aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen, dus bouwen op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep.
 • We maken het mogelijk om maximaal vijf woningen te bouwen op inbreidingslocaties.
 • We blijven startersleningen verstrekken volgens de in 2020 vastgestelde verordening.
 • We brengen landelijke en provinciale maatregelen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid onder de aandacht van onze burgers.
 • We stellen in 2021 integraal beleid op voor de huisvesting van internationale werknemers (voorheen: arbeidsmigranten).
 • We bieden inwoners en ondernemers toegang tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om duurzame ontwikkelingen te realiseren.
 • Wij laten duurzaamheid een integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen en initiatieven.  
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29