Begroting 2021

Taakvelden

8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:          III. Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

 • Professionalisering van het vergunningverleningsproces.
 • Een vergunningverleningsproces dat goed voorbereid is op de invoering van de Omgevingswet.

Wat gaan we er voor doen?

 • We implementeren een nieuw systeem voor het verlenen van vergunningen. De start hiervan heeft al in 2020 plaatsgevonden. Daadwerkelijke ingebruikneming vindt in 2021 plaats. Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.
 • We gaan verder met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2021 zal dat gericht zijn op:
  • Ontwikkeling van medewerkers over advisering in de geest van de nieuwe Omgevingswet (dit gebeurt in samenwerking met buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar).
  • Verder opstellen en uitwerken van de pilot 'omgevingsplan'.
  • Inventariseren en doorvoeren van mogelijke vereenvoudiging van regels.
  • Het middels het 'burenakkoord'  aanmoedigen van initiatiefnemers om actief overleg te zoeken met direct omwonenden.
 • We benaderen inwoners en ondernemers die met plannen/initiatieven komen vanuit een positieve en meedenkende grondhouding.
 • We blijven werken aan het intensiveren van de samenwerking op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving tussen Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

2017

2018

2019

Gemiddelde WOZ-waarde  (x 1.000 €)

215

221

233

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

1,15%

0,3%

0,2%

Demografische druk 1)

75,8%

77,2%

78,0%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €

618

639

632

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €

700

696

729

1) De verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leeftijdsgroepen (0-19) en 65+

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29