Begroting 2021

Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         II. Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden.

Wat willen we bereiken?

 • In elk van de kernen van de gemeente Gennep kan voldoende passende (en duurzame) woningbouw worden gerealiseerd.
 • We zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwe vestiging of hervestiging oriënteren.
 • We versterken de (ruimtelijke) kernkwaliteiten van Gennep.

Wat gaan we er voor doen?

 • In 2021 investeren we in het maatschappelijke vastgoed in onze kernen (uitvoeringsprogramma). Hierbij sluiten we aan op de door onze inwoners(organisaties) opgestelde en uitgewerkte plannen voor verbetering/vernieuwing van de maatschappelijke accommodaties.
 • We faciliteren de projectgroepen die zich bezig houden met de uitvoering van de acties uit de Centrumvisie. Doel hierbij is het levendig houden van het centrum.
 • We faciliteren ondernemers in het buitengebied waar nodig en waar wenselijk om met maatwerk tot bedrijfstransformatie te komen. Dit in samenspraak met ons Bedrijvenloket+ en in overeenstemming met de ambities van de gemeente.
 • Vanuit de Centrumvisie faciliteren we transformaties in het centrum en met name in de Spoorstraat. Vanuit de Bedrijventerreinenvisie denken we graag mee bij ruimtelijke vraagstukken op bedrijventerreinen.
 • Er is een intentieovereenkomst met een ontwikkelaar aangegaan voor de realisatie van het project Gennepermolen teneinde het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad Gennep te maken.
 • Naar verwachting zal in 2021 het plangebied Ruimte voor Ruimte Goorseweg bouwrijp worden gemaakt en kunnen de eerste woningen worden gerealiseerd.
 • We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' als grondslag en inspiratiedocument te hanteren op grond waarvan de kernkwaliteiten van Gennep worden versterkt. Om initiatiefnemers beter en sneller te faciliteren is in 2020 ook de ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’ ingesteld ter vervanging van de werkwijze met de Regiekamer. Vanaf 2021 gaan we initiatieven op deze wijze in behandeling nemen. In 2021 wordt verder gemeentelijk participatiebeleid voor ruimtelijke initiatieven aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit als een van de vereisten van de Omgevingswet.
 • De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. We gaan de organisatie verder voorbereiden  op de inwerkingtreding door het verder uitvoeren van het opleidingsplan, het implementeren van het proces nieuwe initiatieven in de organisatie, de uitwerking van de aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de nodige trajecten die vereist zijn conform de lijst minimale vereisten van de VNG. Daarnaast gaan we de ervaringen uit de pilot omgevingsplan benutten om een start te maken met het opstellen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied.  
 • We blijven met de acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samenwerken binnen het ruimtelijk domein. Thema´s die daarbij aan de orde komen zijn wonen, werklocaties, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en energie, ruimtelijke kwaliteit, water, mobiliteit, implementatie Omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie en nationale omgevingsvisie.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29