Begroting 2021

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Financiën

Incidentele lasten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Bijdrage projectbureau Lob van Gennep

€ 23.500

€ 23.500

Toevoeging voorziening De Banen

€ 300.000

€ 300.000

Implementatie Omgevingswet

€ 400.000

€ 150.000

€ 100.000

Toevoeging Algemene Vrije Reserve

€ 2.000.000

Totaal incidentele lasten

€ 2.723.500

€ 473.500

€ 100.000

Incidentele baten

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau

€ 23.500

€ 23.500

Bijdrage TZG ontzanding De Banen

€ 300.000

€ 300.000

Onttrekking AVR implementatie Omgevingswet

€ 400.000

€ 150.000

€ 100.000

Vrijval Algemene reserve grondexploitaties

€ 2.000.000

Totaal incidentele baten

€ 2.723.500

€ 473.500

€ 100.00

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 09:17:06 met de export van 11/11/2020 08:43:29